Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi , öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir:

 

  • İletişim Becerileri ve Empati
  • Problem Çözme Becerileri
  • Temel Değer Yargıları
  • Olumlu Sosyal Davranışlar
  • Çalışma Alışkanlıkları ve Zamanı Etkili Kullanma
  • Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma
  • Mesleki Bilgilendirme
  • Dayanıklılık
  • Sağlıklı Fiziksel Gelişim

 

PDR Birimi, öğrenim sürecinin önemli bir halkası olan öğretmenlerle ve ailelerle işbirliği içinde çalışmaktadır.Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitimine yönelik seminerler vererek, yeni gelen öğretmenler ve öğrenciler için oryantasyon çalışmaları düzenlemektedir.

 

PDR Birimi  hedeflenen davranışları öğrencilerimize kazandırmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, birçok okul projesine de öncülük etmekte ve okulumuzdaki olumlu ortama katkıda bulunmaktadır. Bu projeler olumlu sosyal davranışları artırmakta veya probleme yönelik olarak önleyici çalışmaları kapsamaktadır.

 

DANIŞMANLIK SİSTEMİ

 

Danışmanlık Sistemi, okuldaki hiçbir öğrencinin “anonim” (isimsiz, fark edilmemiş) olmamasını teminat altına alan bir sistemdir. Öğrenci danışmanlığı programında her öğrencinin akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan bir danışmanı ve danışmanlık grubu vardır. Okulumuzun Danışmanlık Sisteminde danışmanların “Akademik Danışmanlık” ve “Bireysel Danışmanlık” olmak üzere temel iki sorumlulukları vardır. Danışmanlık Sisteminin temel hedefi, her öğrenci ile bir yetişkin arasında destekleyici bir ilişki geliştirmektir. Her bir öğrencinin, okulda en az bir yetişkin tarafından (danışmanı) iyi tanındığından emin olmak, yani öğrenme ortamındaki tüm öğrencilerin, kendilerini iyi tanıyan ve kendilerinin akademik amaç ve durumlarını bilen bir danışmana sahip olmasıdır. Sistemin sağlıklı olarak yürütülebilmesi ve hedefine ulaşabilmesi amacı ile PDR Birimi tarafından hazırlanan belirli bir program dahilinde danışmanların, her sabah,  günün ilk 15 dakikası öğrencileri ile bir araya gelmelerini sağlayan “Danışmanlık Saatleri” vardır.

 

OKULUMUZDA  PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA VE PROJELER:

 

AKADEMİK BECERİLERİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA , PROJE VE EĞİTİMLER

 

ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

 

Verimli  çalışma ,  amaç doğrultusunda zamanı programlı ve planlı kullanmaktır. Verimli ders çalışma sadece ders çalışma değil, diğer etkinliklerle beraber ders çalışmayı da belirli bir plan ve programa bağlamaktır. Okulumuzda  küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize verimli ders çalışma yöntemlerini, alışkanlığını ve becerilerini kazandırmak  amacıyla bir program dahilinde çalışmalar sürdürülmektedir.  Çalışma alışkanlıkları programı  yaş gelişim seviyesine uygun olarak yapılandırılmış ;  öğretmen, öğrenci ve velilerin  katılımını içeren bir beceri eğitim paketidir.

 

ÖĞRENME PERFORMANSINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı hedeflenmektedir. Okulumuzda uygulanan  Nöropsikolojik Öğrenme  Modeli’ne göre beynin öğrenme ile ilgili 4 ayrı alanda  ( planlama, eşzamanlılık, ardıllık, dikkat) aktif olarak ve dengeli bir biçimde işlev görmesi, öğrenmeyi etkin kılar ve kalıcı hale getirir.  Bu noktadan hareketle, öğretmen gözlemleri ve profil çalışmalarına dayalı olarak elde edilen verilerle  öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerle sözü edilen bu 4 alanda ihtiyaçlarına yönelik global çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla akademik ve sosyal hayatta önemli rol oynayan düşünme, organizasyon, zaman yönetimi,  bilgiyi akılda tutma, dikkatini sürdürebilme, ilişki kurma, dinleme, anlama, yorumlayabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

TEOG SINAVINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 

Okulumuzda TEOG sınavlarına hazırlık çerçevesinde uygulanan program, sadece sınav odaklı bir program olmakla kalmayıp tam öğrenme modeli ile müfredatın tamamlanması ve öğrencinin bir üst seviye olan lise akademik yaşamında ihtiyacı olan alt yapıya sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bu amaçla öncelikle öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, derslere ilişkin tutumu, öğrenme stratejileri gibi faktörler açısından öğrenciyi tanıma çalışmaları yapılmaktadır. Daha sonra öğrenciye kendi ihtiyaçları doğrultusunda özel ders çalışma programları oluşturulmakta, öğrencinin çalışma düzeni takip edilmektedir. Okulumuzda yapılan sınavlar sonucunda ölçme değerlendirme birimi ile öğrencilerin sınav sonuçları değerlendirilerek   öğrenci, öğretmen ve ailelere geri bildirim verilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik olarak  okul psikolojik danışmanı,  bireysel ve aile görüşmeleri yapmakta, öğrencinin hedefine ulaşabilmesi konusunda rehberlik etmektedir. Ayrıca başarıyı olumsuz etkileyen zaman yönetimi, kaygıyla baş etme gibi becerileri geliştirebilmek için özel grup çalışmaları yapılmaktadır.

 

SOSYAL BECERİLERİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA , PROJE VE EĞİTİMLER

 

ANTI-BULLYING PROJESİ

 

Özel İzmir SEV Ortaokulu   olarak amacımız, kendisini, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade edebilen, başkalarının haklarına saygılı, sorunlarını konuşarak çözebilen bireyler yetiştirmektir. Okulumuzda olumlu sosyal davranışları arttırma amacıyla, probleme yönelik ve problemi önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Probleme yönelik çalışmalarda fiziksel ve sözel olarak zarar veren davranışlar kabul edilemez ve disiplin politikamızda da bu tür davranışların ilgili yaptırımları uygulanmaktadır. Önleyici çalışmalarda ise temel iletişim becerilerine, çatışma çözme becerilerine, öfke ile başetme yöntemlerine yer verilmektedir.

 

Okulumuzda  olumlu akran ilişkilerini arttırmak, olumsuz akran etkileşimini ortadan kaldırmak amacıyla  “Akran Baskısı/ Bullying” projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında okul idaresi ve psikolojik danışmanların işbirliğiyle tüm öğrenci, öğretmen ve veliler anti-bullying konusunda bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirme toplantılarında bullyingin tanımı, sıfır tölerans, hayır diyebilme, yardım alma gibi temel kavram ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Bu paylaşımların yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerimize bullying ve başetme yöntemleri ile ilgili anket uygulanmaktadır. Bu anket sonuçları bullyingi engelleyici tutumlar ve bullyinge karşı çözüm yolları ile birlikte tüm öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

 

Cinsel  gelişim  eğitimi  çocukların ve ergenin bedensel, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel gelişimlerini takip etmek, kendi cinsinin özellikleri ve karşı cinsin özellikleri ile bir bütün içinde yaşamasına yardımcı olmak amacıyla verilen bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Bu amaçla okulumuzda her yıl  okul psikolojik danışmanları ve cinsel eğitim konusunda bir uzman tarafından  “sağlıklı cinsel gelişim” eğitimleri  verilmektedir.

 

Eğitimlerde, büyürken  fiziksel , bilişsel ve duygusal değişimler, yaş gelişim özelliğine uygun olarak cinsel anatomi, cinsellikle ilgili kavramlar ve bu bağlamda  internet kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durulmaktadır.

 

MADDE BAĞIMLILIĞI  EĞİTİMİ

 

Her yıl, madde kullanımını önlemek amacıyla okul psikolojik danışmanı ve madde bağımlılığı konusunda bir uzman işbirliği ile  8.sınıf öğrencilerimizle “Bağımlılık nedir? Nasıl oluşur? Bağımlılık döngüsü ve süreci”  ile ilgili paylaşım toplantıları yapılmaktadır.  Bu toplantılarda öğrenciler, farklı çalışmalar, etkinlikler ve sorularla yaşam boyunca karşılaşabilecekleri sorunlar karşısında hangi çözüm yollarını seçebilecekleri, duygusal açıdan nasıl güçlü bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirilmektedir.