Okulumuzda öğrenciler çeşitli kültür ve dillerin bir arada bulunduğu bir ortamda, zengin akademik ve ders dışı programlarla, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden yetişirler.
 
 
Eğitim ve öğretim faaliyetleri öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanır.  Eğitim anlayışımız bilgiyi sorgulamayı ve anlamlandırmayı  temel alır;  deneyimleyerek öğrenmeyi değerli kabul eder. Yapılan çalışmalar öğrencileri üreten, eleştirel düşünen, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek, onların sorun çözme becerilerini ve yeterlilik duygularını geliştirmek için araç olarak kullanılırlar.     
 
 
CIS (Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından akredite edilmiş, uluslararası standartlarda olan okulumuzda öğrenim süreci öğrenci merkezli ve beceri kazandırmaya yönelik planlanır. Olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamı yaratılır. Güçlü öğretmen kadromuz  öğrencilerimizin öğrenme performanslarını , farklılıklarını   ve ilgi alanlarını  dikkate alarak  onların bireysel gelişimlerini desteklerken, onları işbirliği içinde çalışmaya ve bir takım oyuncusu olmaya yönlendirirler.
 
 
21. Yüzyılın temel beceri ve yetkinliklerine sahip olarak mezun olması hedeflenen SEV öğrencileri; kültürel kimliği oluşmuş, küresel bir bakış açısına sahip, farkındalığı yüksek, dijital yeterliliği olan, anadilinde ve ingilizce dilinde yetkin olarak iletişim kuran, sosyal sorumluluklarının bilincinde, temel bilim ve teknoloji yeterlilikleri ile donatılmış bireyler olması  yönünde desteklenirler.
 
 
İzmir SEV’de öğrencilerimiz öğrenmeyi sever, kaliteli öğretim ile zengin sosyal yaşamın dengeli birlikteliğinin ayrıcalığını yaşarlar.
 
YETERLİLİK KAZANDIRMAYA YÖNELİK BİR EĞİTİM ANLAYIŞI
 
Bilişim Teknolojisi ile Harmanlanmış Eğitim:
 
Küreselleşme, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda toplumlar artık yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip bireylere gereksinim duymaktadır. Avrupa Birliği tarafından açıklanan yaşam boyu öğrenmede gerekli sekiz temel beceri ve yeterlilikten biri ‘dijital yeterlilik’tir.
 
Bu noktadan yola çıkarak, öğrencilerimize  bilgi ve iletişim teknolojisinin temel becerilerini , çeşitlendirilmiş uygulamalar üzerinden bir program dahilinde kazandırırız.
 
Çağımız öğrencisinin bilgisayara olan ilgisini öğrenme sürecine katkıda bulunacak bir araca dönüştürmek üzere, okulumuzda bilgisayar derslerinin yanısıra, tüm derslerde bilişim teknolojisi  eğitime entegre edilir. Böylece, farklı öğrenme tarzlarına sahip olan öğrencilerimizin, teknolojiden yararlanarak bilgiyi pekiştirmelerine imkan verilir. Bilgi ve iletişim teknolojisinin okul yaşamının içinde yer alması sağlanarak öğrencilerimizde  teknolojinin kullanımı ile ilgili farkındalık ve vizyon yaratılır.
 
 
Öğrenme Performansını Geliştirme Çalışmaları:
 
Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle, eğitim programımızda öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak etkinlikler oluşturulmaktadır. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve bunun olumlu şekilde akademik ve sosyal hayatına yansımasını hedeflemekteyiz.
 
 
Düşünme Becerileri Eğitimi:
 
Okulumuzda düşünme becerileri dersi  A-3.sınıflar düzeyinde yürütülmektedir. Mind Lab metodolojisinin kullanıldığı  bu derslerin amacı, öğrencilerimizin düşünme becerilerinin yanı sıra  temel yaşam becerilerinin de gelişimini desteklemek, onların kendi potansiyellerinin farkında, bilinçli bireyler olmaları yönünde gelişimlerini sağlamaktır.