Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunların üstesinden gelebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.
 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerimizle bireysel ve grup çalışmaları yaparak aşağıdaki becerileri öğrencilerimize kazandırmayı hedeflemektedir: 

 

·         İletişim Becerileri ve Empati

·         Problem Çözme Becerileri

·         Temel Değer Yargıları

·         Olumlu Sosyal Davranışlar

·         Çalışma Alışkanlıkları ve Zamanı Etkili Kullanma

·         Özgüven / Kendini Güvenle Ortaya Koyma

·         Dayanıklılık

·         Sağlıklı Fiziksel Gelişim

 

PDR Birimi, öğrenim sürecinin önemli bir halkası olan öğretmenlerle ve ailelerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin eğitimine yönelik seminerler vererek, yeni gelen öğretmenler ve öğrenciler için oryantasyon çalışmaları düzenlemektedir.

 

PDR Birimi  hedeflenen davranışları öğrencilerimize kazandırmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, birçok okul projesine de öncülük etmekte ve okulumuzdaki olumlu ortama katkıda bulunmaktadır. Bu projeler olumlu sosyal davranışları artırmakta veya probleme yönelik olarak önleyici çalışmaları kapsamaktadır.

 
 
OKULUMUZDA  PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİNİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMA VE PROJELER:
 
AKADEMİK BECERİLERİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA, PROJE VE EĞİTİMLER
 
ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI PROGRAMI
 
Verimli  çalışma ,  amaç doğrultusunda zamanı programlı ve planlı kullanmaktır. Verimli ders çalışma sadece ders çalışma değil, diğer etkinliklerle beraber ders çalışmayı da belirli bir plan ve programa bağlamaktır. Okulumuzda  küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize verimli ders çalışma yöntemlerini, alışkanlığını ve becerilerini kazandırmak  amacıyla bir program dahilinde çalışmalar sürdürülmektedir.  Çalışma alışkanlıkları programı yaş gelişim seviyesine uygun olarak yapılandırılmış ve öğretmen, öğrenci ve velilerin de katılımını içeren bir beceri eğitim paketidir.
 
 
ÖĞRENME PERFORMANSINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Bilgi kadar beceri gelişiminin önemini benimseyen okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme performanslarının gelişimini sağlayan ve gelişimlerinin her yönünü destekleyen bir eğitim programı hedeflenmektedir. Okulumuzda uygulanan  Nöropsikolojik Öğrenme  Modeli’ne göre beynin öğrenme ile ilgili 4 ayrı alanda  ( planlama, eşzamanlılık, ardıllık, dikkat) aktif olarak ve dengeli bir biçimde işlev görmesi, öğrenmeyi etkin kılar ve kalıcı hale getirir.  Bu noktadan hareketle, öğretmen gözlemleri ve öğrenme profil çalışmalarına dayalı olarak elde edilen verilerle  öğrencilerin öğrenme performanslarındaki bireysel farklılıkları belirlenmekte ve bu farklılıklardan yola çıkarak öğrencilerle sözü edilen bu 4 alanda öğrenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar  yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarla akademik ve sosyal hayatta önemli rol oynayan düşünme, organizasyon, zaman yönetimi,  bilgiyi akılda tutma, dikkatini sürdürebilme, ilişki kurma, dinleme, anlama, yorumlayabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
 
SOSYAL BECERİLERİ DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA , PROJE VE EĞİTİMLER
 
PAYLAŞIM SAATİ
 
Paylaşım Saati, 1-4 sınıf öğrencilerinin, sınıf öğretmenleri ile günün ilk ders saatinden önceki 20 dakikasında paylaşımlarda bulunduğu bir uygulamadır. Sınıf öğretmenleri tarafından yürütülen paylaşım saatlerinin programı PDR birimi tarafından hazırlanır.Uygulamanın amaçları:
 
Güne olumlu başlamak,
Öğrencilerin birbirlerini tanımasını sağlamak,
Öğrencilerin kendi özelliklerini keşfetmesini yüreklendirmek,
Günlük haber ve olayları takip edip paylaşmak,
Öğretmenlerin öğrencilerinin özellikleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak,
Öğrencilere akademik ve sosyal gelişimleri ile ilgili geri bildirimde bulunmaktır.
 
 
ANTI-BULLYING PROJESİ
 
 
Özel İzmir SEV İlkokulu  olarak amacımız, kendisini, duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade edebilen, başkalarının haklarına saygılı, sorunlarını konuşarak çözebilen bireyler yetiştirmektir. Okulumuzda olumlu sosyal davranışları arttırma amacıyla, probleme yönelik ve problemi önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Probleme yönelik çalışmalarda fiziksel ve sözel olarak zarar veren davranışlar kabul edilemez ve disiplin politikamızda da bu tür davranışların ilgili yaptırımları uygulanmaktadır. Önleyici çalışmalarda ise temel iletişim becerilerine, çatışma çözme becerilerine, öfke ile başetme yöntemlerine yer verilmektedir.
 
Okulumuzda  olumlu akran ilişkilerini arttırmak, olumsuz akran etkileşimini ortadan kaldırmak amacıyla  “Akran Baskısı/ Bullying” projesi uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında okul idaresi ve psikolojik danışmanların işbirliğiyle tüm öğrenci, öğretmen ve veliler anti-bullying konusunda bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirme toplantılarında bullyingin tanımı, sıfır tölerans, hayır diyebilme, yardım alma gibi temel kavram ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Bu paylaşımların yanı sıra öğrenci ve öğretmenlerimize bullying ve başetme yöntemleri ile ilgili anket uygulanmaktadır. Bu anket sonuçları bullyingi engelleyici tutumlar ve bullyinge karşı çözüm yolları ile birlikte tüm öğretmen ve öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.
 
 
DEĞERLER EĞİTİMİ
 
Özel İzmir SEV İlkokulu ‘ nun hedeflerinden  biri öğrencilere bireysel gelişimlerini destekleyecek ve bireylerarası ilişkilerini etkin kılacak beceriler kazandırmaktır.  Bu hedef doğrultusunda, okulumuzda değerler eğitimine yer verilmektedir. Proje çalışmasında öncelikle öğrencilerimiz  değerlerin anlamı, hayatımızdaki önemi ve yıl boyunca ele alınacak değerler ile ilgili bilgilendirilmektedir. Değerler ; yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan etkinlikler   ile yıl boyunca gerçekleştirilmektedir. Amacımız,  çocukların etkinlikler sürecinde konuyu tanımlamasını, yaşamdaki önemini örneklerle incelemesini, konu hakkında düşünüp, tartışmasını, fikirlerini arkadaşları ve öğretmenleriyle paylaşmasını ve bu değeri içselleştirmesini ve  davranışlarında uygulamasını sağlamaktır.