İzmir SEV’de verilen eğitim burslarının amacı başarıyı destekleyerek devamını sağlamaktır. Öğretimleri süresince başarılarıyla öne çıkanlara ve ihtiyaç duyan öğrencilere çeşitli seviyelerde burs verilir.

 

1. Mali Destek Bursu
 

Velilere, mali destek bursu başvuru çağrısı okul idaresi tarafından nisan ayı içerisinde yapılır.  Burs talebinde bulunacak velilerin başvurularını elektronik ortamda yaparak, istenen tüm belgeleri eksiksiz tamamlamaları ve belirtilen tarihte okul idaresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Mali destek bursları Okul Burs Komitesi tarafından değerlendirilir.  Okul burs komitesinin görevi, ihtiyaç bursları için yapılan müracaatları değerlendirmek, gerekli görüşmeleri, araştırmaları yapmak ve bursa ihtiyacı olan öğrencileri tespit ederek bursların hakkaniyetle dağıtılmasını sağlamaktır.

 

Yapılan burs müracaatları incelenirken öğrencinin Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu tarafından herhangi bir yaptırım almamış olması ve başarı durumu göz önüne alınır.  Mali destek bursu alacak öğrencilerin, bir önceki yılın ağırlıklı yılsonu puan/not ortalamasının en az 3.00 veya 100 üzerinden en az 60 olması koşulu aranır.

 

Bir eğitim-öğretim yılı için mali destek bursu almaya hak kazanan öğrencinin, devam eden senelerde de mali destek bursu alma hakkına sahip olabilmesi için her yıl burs başvurusunda bulunması gerekmektedir.  Mali destek bursu süreklilik arz eden bir imkan ve kazanılmış bir hak değildir.

 

2. Başarı Bursu
 

5., 6. ve 7. Sınıfların Sonunda;

Başarı bursu, öğrencinin akademik başarısını, ders dışı etkinliklere katılımını ve okul içi olumlu davranışlarını destekleme amacı ile uygulanan bir burstur.  5., 6. ve 7. sınıflarda ders yılı sonu itibariyle ağırlıklı yılsonu puanı/notu 4.75 veya 100’’lük sistemde en az 90 puan ve üstü olan en yüksek ortalamayı sağlamış ilk beş öğrenciye okul ücretinin % 35 oranında verilen bir burstur.  Puanlarda eşitlik olması durumunda, SEV Vakfı Başarı Bursu Yönetmeliği alt ölçütlerine göre değerlendirme yapılır.  Bu öğrencilerin bir önceki eğitim dönemi ağırlıklı puan ortalaması sıralamada dikkate alınır.  Not ortalamasının yanı sıra Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu’nda bir yaptırım uygulaması almamış ve en az bir ders dışı etkinlikte görev almış olması gerekir.  Başarı bursu sadece bir yıl içindir.  Aynı öğrenci kriterlere uyma kaydı ile takip eden senelerde tekrar başarı bursu alabilir.  Öğrenci başarı bursuna hak kazanmış olduğu yıl içinde disiplin cezası alırsa burs hakkını kaybeder ve içinde bulunulan yıla ait okul ücreti velisinden talep edilir.  Başarı bursu alan öğrencinin, ihtiyaç bursu için başvuru hakkı saklıdır.

 

8. Sınıf Sonunda;

8. sınıf sonunda, 5-8.sınıfların ağırlıklı puan/not ortalamalarına göre, en yüksek ortalamayı sağlamış ilk 5 öğrenci ACI’ya kayıt yaptırması durumunda, hazırlık sınıfında okul ücretinin % 35 oranında başarı bursu almaya hak kazanırlar.  Öğrenciler arasında ağırlıklı sene sonu puanı sebebi ile eşitliğin bozulmadığı durumlarda, öğrencilerin lise giriş sınavı puanlarına bakılarak yüksek puanlı öğrenci sıralamada öncelik alacaktır.