TÜRKÇE

Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır.  Bu nedenle Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.

 

Dördüncü sınıfta öğrencilerin okuma yazma alışkanlıklarını pekiştirecek etkinliklere devam edilir. Güdümlü okuma kitaplarımızın Türkçe derslerinde ve konu olarak ilişkili olduğu diğer derslerde kullanımına devam edilir.

 

Tartışma, sorgulama becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. “Altı Şapkalı Düşünme Tekniği” buna örnektir. Bu teknikle öğrenciler, bir konuyu değerlendirirken olumlu ve olumsuz yönlerini, mevcut durumunu, yeni bir bakış açısı ile ele almayı, duygularını dile getirmeyi öğrenirler. Farklı açılardan değerlendirebilmeyi öğrenmek, karşılaştıkları sorunları çözerken problemi farklı açılardan ele almalarını kolaylaştırır.

 

Dilbilgisi konuları bu sınıf seviyesinde daha geniş şekilde ele alınır. Öğrenciler okudukları metinlerde ve kendi yazdıkları metinlerde dilbilgisi kullanımına dikkat eder hale gelirler.

 

Okudukları metinleri senaryo haline getirip canlandırırlar. Türkçe öğretiminin önemli bir alanını oluşturan yazma becerisi kazandırmak için yaratıcı yazma çalışmaları yapılır. 

 

MATEMATİK

 

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. Öğrencileri ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerekmektedir. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir. Matematiksel kavramlar, somut modellerle temsil edilen öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenilir.

 

Dördüncü sınıf düzeyinde öğrencilerimiz dört işlemle ilgili bilgi ve becerilerini kullanarak matematik senaryoları üzerinde çalışır, senaryolardaki problem durumlarını matematik bilgilerinden yararlanarak çözerler. Rutin problem çalışmalarının yanı sıra yürütülen bu çalışmalarda öğrenciler hayatın içindeki matematiği keşfetme fırsatı bulurlar.

 

Problem çalışmalarında problem çözme basamakları üzerinde durulmaya devam edilir. Problemin cevabından çok öğrencinin problemin çözümü için kullandığı yol değerlendirilir. Açık uçlu ve test soruları ile öğrenilen bilgilerin değerlendirmeleri yapılır.

 

İkili ve grup çalışmaları ile öğrenciler kendi yöntemlerini arkadaşlarına anlatır. Bu sayede hem kendi yöntemini ıspatlama hem de yeni yöntemler öğrenme fırsatı bulur.

 

 

 

FEN BİLİMLERİ

 

Fen Bilimleri, gelişen teknoloji ve değişen bilgi doğrultusunda öğrencilere bilimsel tutum, yaratıcılık, araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğretecek şekilde  planlanlanır ve  yürütülür.

 

Fen etkinlikleri planlanırken;

 

  • Öğrenciyi merkeze alan yöntem ve teknikler,
  • Gezi, gözlem,deney ve inceleme çalışmaları,
  • Öğrencinin kendi öğrenme tarzını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar,
  • Soyut kavramları somut nesnelerle öğrenme ortamı,
  • Birden fazla duyuya hitap eden etkinlikler

kullanılır.

 

Fen Bilimleri dersi,  üniteler çerçevesinde çeşitli aktiviteler, deneyler ve gözlemler yoluyla işlenir. Öğrenciler deneyleri yapmak için laboratuar ortamımızı kullanır. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini dördüncü sınıfta daha da geliştirmiş olur.

Etkinliklerde ele alınan yöntem ve tekniklerle öğrencilerimizin bilimsel ve yaratıcı  düşünme becerisine sahip olmaları hedeflenir. Bilimsel sonuçları sorgulamak, nedensellik ilişkilerini kurmak için bilimsel ortamlar yaratılır, araştırmalar ve gözlemler ile hipotez ıspatlama çalışmalarına yer verilir.

 

Fen derslerimizde yürüttüğümüz  “Bilimsel Araştırma Projesi”’ni öğrenciler okulda hazırlar. Araştırma, zaman yönetimi becerileri de kazandırmayı hedefleyen bu çalışma, laboratuarda, bilişim teknolojileri sınıflarımızda, kütüphane ortamında yürütülür. Öğrenciler bilimsel yöntemin aşamalarını takip ederler ve araştırma sonuçlarını raporlar halinde sunarlar.

 

SOSYAL BİLGİLER

 

Sosyal Bilgiler dersi, öğrencilerin bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, işbirliği içinde çalışabilen, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, yaşadığı çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine imkân veren öğrenim ortamları planlanır.

 

Ders konularına karşı ilgi yaratacak; hikaye, hatıra, gezi yazısı, tarihi romanlar, fotoğraflar, haritalar, filmler,  videolar, sunulardan yararlanılır. Öğrenciler interaktif çalışma kağıtları ile bilgisayar ortamında öğrendiklerini bulmacalar, boşluk doldurma, eşleştirme soruları ile değerlendirirler.