HAYAT BİLGİSİ

 

Hayat Bilgisi dersi, öğrencilerin kendisine, okuluna ve topluma yönelik olumlu tutum geliştirmeleri, temel becerileri edinmeleri ve Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi konularına zemin hazırlamalarına yönelik planlanır.

 

Dersin hedefi öğrencilere aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmaktır:

 

  • Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseme,
  • Kendisini tanıma ve yeteneklerini keşfetme,
  • Yakın çevreyi tanıma ile ilgili becerileri edinme,
  • Günlük olaylardan ve yakın çevresinden yola çıkarak toplum bilinci kazanma,
  • Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk duygularını geliştirmeye yönelik becerilerin kazandırılması hedeflenir.

 

Bu bilgi ve becerilerin kazandırılmasında hayat bilgisi derslerinde öğrenciyi merkeze alan yöntem ve teknikler, gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları, öğrencinin kendi öğrenme tarzını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar, işitsel ve görsel öğrenme etkinlikleri kullanılmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma becerilerini geliştirmeye yönelik proje ve çalışmalar da üçüncü sınıf hayat bilgisi programımız içerisinde yer almaktadır.

 

FEN BİLİMLERİ

 

Öğrencilerimiz üçüncü sınıfta ilk kez Fen Bilimleri dersi ile karşılaşmaktadır. Bu derste öncelikle fen, bilim, doğa, denge, düzen kavramlarının içselleştirilmesiyle küçük sınıflarda kazanılmaya başlamış bilimsel süreç becerilerinin üst düzeye çıkması sağlanmaktadır.

 

3. sınıflarda öğrencilerin, duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması; canlı ve cansız varlıklar, doğal ve yapay çevre, kaynakların bilinçli kullanımı ve sağlıklı yaşam; maddeyi niteleyen özellikler, maddenin hâlleri; varlıkların hareket şekilleri, ışık kaynakları, sesin işitmedeki rolü, elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

 

Öğrencilerimizin birer fen okuryazarı olması vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için derslerimizde deney ve gözlemlerden, bilimsel dergi ve makalelerden, konu alanında uzman kişilerden, bilimsel proje çalışmalarından yararlanılmaktadır.

 

TÜRKÇE

 

Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu nedenle Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.

 

Öğrencilerin iletişim kurmalarında, kendini ifade edebilmelerinde, bilgi edinmelerinde, kendilerini her yönden geliştirmelerinde dil çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ile ilgili temel becerileri kazanmaları çok önemlidir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları bir bütün içinde ele alınır.

 

Bu alanların desteklenmesinde yaratıcı yazma, görsel okuma ve görsel algının geliştirilmesi, iletişim kurma ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi de Türkçe dersi kapsamında üzerinde durulan diğer becerilerdir.

 

Okuma programı kapsamında yıl içerisinde okunması planlanan kitaplar yıllık plana yerleştirilir. Periyodik olarak dersler bu kitap üzerinden yürütülür. Amaç, öğrencileri kitapların büyülü dünyası içine katmak ve okuma alışkanlıklarını pekiştirmektir. Okuduğumuz kitaplar Türkçe derslerinin tüm konularında ve diğer derslerin ilgili konularında kaynak olarak da kullanılır.

 

Öğrenciler küçük sınıflarda sezdirme teknikleriyle fark etmeye başladıkları dilbilgisi konularını başlıklar halinde üçüncü sınıf seviyesinde öğrenmeye başlar. Dilbilgisi konuları İngilizce derslerinin konuları ile paralel götürülerek öğrenme bütünlüğü sağlanır.

 

MATEMATİK

 

Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. Öğrencileri ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerekmektedir. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir. Matematiksel kavramlar, somut modellerle temsil edilen öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenilir.

 

Buna bağlı olarak matematik öğretim programımız, matematiğin evrensel bir dil olduğunu, matematiksel bilgileri modelleyerek, doğayı ve dünyayı anlamamızı sağladığını fark ettirme çalışmaları ile başlar.

 

Üçüncü sınıf düzeyinde öğrencilerimiz dört işlem becerileri ile ilgili  bilgi ve becerilerini tamamlamış olurlar. Buna bağlı olarak üzerinde çalıştıkları problem durumlarının da düzeyi artar. Öğrencilerin problem çözme basamaklarını takip ederek problemin çözümüne ilişkin ezberden uzak bir şekilde yöntem geliştirmesi beklenir. Problemin cevabından çok çözümü için kullanılan yol üzerinde durulur.

Açık uçlu ve test soruları ile öğrenilen bilgilerin değerlendirmeleri yapılır.

İkili ve grup çalışmaları ile öğrenciler kendi yöntemlerini arkadaşlarına anlatır. Bu sayede hem kendi yöntemini ıspatlama hem de yeni yöntemler öğrenme fırsatı bulur.

 

Ayrıca derslerimizde Ipad entegrasyonu ile öğrencilerimiz öğrenmelerini destekleyen uygulamalarla tekrar çalışmaları yapma fırsatı bulurlar.