İlkokul 1. sınıf, öğrencilerin eğitim yaşamlarının temelini attıkları yıldır. Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını biçimlendirecek düşünce, davranış, beceri ve tutumlara yönelik kendi anlayışlarını oluşturmaları ve deneyim kazanmaları bu dönemde başlar.
 
 
HAYAT BİLGİSİ
 
Hayat bilgisi dersi, çocukların hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımalarını sağlayan  bir derstir. Bu dersteki öncelikli amacımız, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel özellikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
 
Okulumuzda bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli öğretim ve öğrenme stratejileri benimsenmektedir. Buna bağlı olarak öğrencilerimizin öğrenme-öğretme sürecinin her aşamasına aktif olarak katılımı sağlayacak ders planlamaları yapılmaktadır. 
 
Birinci sınıfta Hayat Bilgisi derslerimizde genel olarak;
 
Kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme,
Yakın çevreyi tanıma ile ilgili becerileri edinme,
Günlük olaylardan ve yakın çevresinden yola çıkarak toplum bilinci kazanma,
Atatürk ilke ve inkılâplarını özümseme,
Dayanışma, işbirliği ve sorumluluk duygularını geliştirme
Bilimsel araştırma temel süreçleriyle tanışma ve uygulama
 
Konuları ve becerileri üzerinde çalışılmaktadır.
 
 
TÜRKÇE
Türkçe dersi; okuduğunu anlayan, kendini iyi ifade eden, araştıran, eleştirel düşünen, değerlendiren bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Bu nedenle Türkçe programı bu becerileri oluşturmaya yönelik planlanmıştır.
 
Birinci sınıfın ilk dönemi öğrencilerimizin okuma-yazma sürecine yoğunlaştıkları bir süreçtir. Bu süreçte yazı bilincinin oluşturulması, çizgi çalışmaları, sesleri tanıma, ses farkındalığı, seslerdeki benzerlik ve farklılıkları sezme bilgi ve becerileri üzerinde çalışılmaktadır.
 
Okuma yazma becerilerinin kazandırılmasının yanı sıra öğrencilerimizin görsel okuma ve görsel algının geliştirilmesi, dinleme, iletişim kurma ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi Türkçe dersi kapsamında üzerinde durulan diğer becerilerdir. Öğrencilerin bu alanlarda gelişmelerini sağlayacak bireysel farklılıklarının göz önünde bulundurulduğu aktivitelere yer verilmektedir. Dil gelişim sürecinde, bu öğrenme alanları bir bütün olarak ele alınır.
 
Dersin hedefleri güncel konularla bütünleştirilir; okuduklarını anlama, anladıklarını ifade edebilme, düşünme, görseller hakkında konuşma, izleme ve dinleme, izlediklerine, dinlediklerine yönelik sorulara yanıt verme çalışmaları yapılır.
 
Okul kütüphanemiz öğrenme ortamlarımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. İki haftada bir Türkçe dersi kütüphane ortamında, hikayeler, masallar okunarak ve okudukları ile ilgili tahmin, yorum, eleştiri, tartışma ortamı yaratılarak işlenir. Aynı zamanda kütüphane ekibimizin sınıf düzeylerine göre planladıkları yıllık eğitim programları da kütüphane dersleri içinde ele alınır.
 
 
 
MATEMATİK
 
Matematik derslerimizdeki öncelikli amacımız öğrencilerin matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmalarıdır. Öğrenciler ancak kendi yaptıkları şeyleri anlamlandırabildikleri için kendi matematik bilgilerini de kendilerinin yapılandırması gerekmektedir. Bu nedenle matematik derslerimizde günlük hayat durumlarından yola çıkarak öğrencilerin aktif olarak çalışmaların içinde yer aldığı etkinliklere yer verilir. Matematiksel kavramlar, somut modellerle temsil edilen öğrenme ortamlarında daha anlamlı öğrenilir.
 
Matematiğin öğrenme alanlarından olan dört işlem becerisini geliştirmenin bu seviyedeki ilk adımı olarak, sayılar modeller kullanılarak somutlaştırılır. Öğrenciler, problemlere çözüm ararken sayılarla işlem yapmayı anlamaya başlarlar ve problemleri çözerken verilenleri görsel olarak çizerler, isteneni saptarlar. Böylelikle neden sonuç ilişkilerini de kurmaya başlarlar. Yapılan aktiviteler, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak sağlar. Akıl yürütme, matematiksel modelleme, matematiksel iletişim kurma birinci sınıfta üzerinde durduğumuz beceriler arasında yer almaktadır.
Ayrıca derslerimizde Ipad entegrasyonu ile öğrencilerimiz öğrenmelerini destekleyen uygulamalarla tekrar çalışmaları yapma fırsatı bulmaktadır.