x

Bu web sitesi çerezler kullanır.

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

SEV AMERİKAN OKULLARI EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ

ÖĞRENCİ KAYIT İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

SEV Amerikan Okulları Eğitim Anonim Şirketi (“SEV”) tarafından, işletilen internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak SEV’in önde gelen ilkelerindendir.
 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No: 4 /1/1 Üsküdar, İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu SEV Amerikan Okulları Eğitim Anonim Şirketi nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla SEV tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:
 

  • Öğrenci kayıt süreçlerinin yürütülmesi, ödeme ücretlerinin online platform vasıtasıyla ödenmesinin sağlanması,
  • İlgili kişi tarafından iletişim kanalları vasıtasıyla talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yetkili kişi, kurul ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları), ödeme kuruluşlarına ve kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca, İnternet Sitesi’nde yer alan kayıt formunun doldurulması vasıtasıyla elektronik ortamda kısmen otomatik olan yöntemlerle işlenmektedir:
 

  • KVKK m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması,
  • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması (Kullanım Koşulları vb. için sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ile korunması).

 

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, SEV’e başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, e-posta listesinden çıkma hakkını da e-posta içeriğindeki linke tıklayarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
 

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak Burhaniye Mah. Resmi Efendi Sok. A Apt. No: 4 /1/1 Üsküdar, İstanbul” adresine gönderebilir veya iletisim@sev.org.tr e-posta adresine göndereceğiniz e-posta vasıtasıyla bizlere yönlendirebilirsiniz.
 

SEV taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. SEV talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.
 

Verilerinizin SEV nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.