İzmir SEV Anaokulumuzda “Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR), ve US Core Standards for Language Arts, ve çift dili programın yanı sıra, İngilizce Dil Gelişimi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler alanlarında A.B.D.’de uygulanan Erken Öğrenme ve Gelişim Müfredatına (US Early Learning and Development Standards - CT ELDS) dayanan zengin bir İngilizce Dil programı uygulanmaktadır. Bu programın amacı, öğrencilerimizin net kazanımları olan yüksek kalitede erken öğrenme deneyimleri yaşamalarını sağlamaktır. 
CLIL ( Content Learning in Language ), yani farklı disiplinlere ait içeriklerin yabancı dil öğrenimi içerisine yerleştirilerek verilmesi metodolojisi ile öğrenciler İngilizce’yi küçük yaşlardan başlayarak bilinmeyeni anlamlandırmak, yeni öğrenilen bilgiler arasında anlamlı bağlantılar kurmak ve transfer etmek, fikir ve duygularını ifade etmek için bir araç olarak kullanmaya başlarlar. İngilizce, öğretmenleriyle, akranlarıyla ve içinde bulundukları çevre ile etkileşimde bulunurken, doğal yolla öğrenilmektedir. 
İngilizce sınıfları, kullanılan kitaplar ve malzemeler, okuma programları, her sınıf seviyesinde hazırlanan İngilizce gösterileri, sunumlar, kulüp ve etkinlikler de bu zengin programın önemli parçalarıdır. İngilizce programını güçlendirmek üzere planlanan ve kütüphanecimiz tarafından yürütülen kütüphane dersleri de programımızı destekler. Öğrencilerin, İngilizce düzeylerini uluslararası standartlarda ölçmek için seviyelerine uygun çeşitli sınavlara katılmalarına fırsat tanınır.
 
Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin olarak öğrenmeleri amacı ile ana sınıfında cift dillilik programı uygulanmaktadır. Dil gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, küçük yaşta çocukların tüm dillere daha fazla maruz kaldıklarında, onlara hayat boyunca farklı bir akademik avantaj sağladığını göstermektedir. İki dilli çocuklar, eldeki konularda daha yoğun bir şekilde odaklanırlar. Aynı zamanda, daha yüksek düzeyde bilişsel esneklik veya çevre ve duruma dayalı yanıtları değiştirebilme becerisi sergilemektedirler.
İkili dil programları, öğrencinin ana dili ne olursa olsun öğrencilere daha geniş bir dünya görüşü sunar ve işbirliğine dayalı öğrenme için daha büyük fırsatlar sağlar.
 
Anaokulundan üçüncü sınıfa kadar her seviyede en az bir yabancı öğretmen ve bir Türk öğretmen ile beraber, küçük gruplar halinde çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıftan itibaren sadece yabancı öğretmenlerimizden oluşan kadro ile İngilizce programına devam edilir.
 
Öğrencilerimizin yaratıcı yönlerini geliştirmeleri, ikinci bir dilde iletişim kurma özgüvenini deneyimlemeleri için her sınıfın gerçekleştirdiği İngilizce gösterilerimiz, dil kulüplerimiz, çeşitli sunumlarımız ve disiplinler arası oluşturulan projelerimiz vardır.
 
Programımız dört ana öğrenme alanı üzerine inşa edilmiştir: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. SEV ana sınıfında başlayan yoğun program ile öğrencilerimiz  küçük  yaştan başlayarak dört temel alanda da gelişirler. Okulumuz tarafından oluşturulmuş olan SEV İngilizce müfredatımız ve müfredat hedeflerimiz derslerde  yapılan aktivitelerin, projelerin ve kitap seçimlerimizin alt yapısını oluşturur. Öğrencilerin farklı öğrenme tarzları ve ihtiyaçları olduğu bilinciyle, akademik hedeflere ulaşılırken çeşitli öğretim tekniklerinden yararlanılarak, öğrencilere ikinci dilde başarılı olmaları için destek sağlanır. SEV’deki hedeflerimizden birisi de öğrencilerimizin İngilizce’lerini dış kaynaklı seviye tespit sınavlarına hazırlıklı olabilecek düzeye getirmelerinde yardımcı olmaktır.
 
Ana sınıfında dinleme ve anlama, anladıklarını gösterme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifade etmeleri, yönergeleri takip etmeleri , sınıf yaşamlarını sürdürecek terimlerini kullanabilecekleri düzeye gelir. Kelime hazineleri gelişirken, temalar ve üniteler ile kazanılan dil kalıpları öğrencilerin dağarcığını zenginleştirirler. Öğrenciler, onlar için yaratılan İngilizce dil ortamlarını takdir eder ve çok dilliliğin değerini kabul ederler. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu öğrencilerimizin bu dili işlevsel olarak kullandıkları düzeye gelmesi ile devam eder.Bu aşamada öğrencilerimiz edebi analizler yapar, üst düzeyde fikirlerini ifade edilebildikleri makaleler, kompozisyonlar yazar, akademik tartışmaların içinde yer alır, drama çalışmaları yapar ve projeler üretir hale gelirler. Öğrenciler analiz, tartışma ve edebi eserlere dayalı etkili yazım becerilerini sergilerler. İngilizce olarak iyi düzeyde yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilirler.
 
İngilizce programımızın başarısını tespit etmek adına öğrenci çalışmaları/ gelişimleri sürekli olarak ölçülür ve değerlendirilir. Çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanıldığı programımızda, öğrenci ürünleri büyük önem taşır ve portfolyo sunumları ile desteklenir.
 
Ana sınıfı 4 yaş on sekiz saat, 5 yaş on iki saat ve birinci ve üçüncü sınıflarda yaklaşık on iki saat, ile başlayan İngilizce programımız, en az bir yabancı bir Türk öğretmenden oluşan ekiplerle ve küçük gruplar içinde yapılan öğretimle devam eder. Üçüncü sınıfta on iki ders saatine çıkan İngilizce dersleri de küçük gruplar içinde ve yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşan ekiple yürütülür. Dördüncü sınıftan başlayarak sadece yabancı öğretmenlerin görev aldığı programımız haftada on dört saati ile devam eder.
 
Beşinci sınıfta Hazırlık sınıfı benzeri yoğun bir İngilizce programı uygulanır. On yedi saate çıkan İngilizce derslerinin yanı sıra iki saat Beden Eğitimi, bir saat müzik ve bir saat Bilgisayar dersi de İngilizce olarak yapılır. Böylece öğrencilerimiz farklı ders konu içeriklerini İngilizce olarak öğrenmiş olurlar.
 
Altıncı sınıfta oniki ders saati olan İngilizce programımız, yedinci sınıfta onbir saat ve sekizinci sınıfta yedi saat ile sonuçlanır.