Anaokulu programı Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü müfredatı temel alır ve farklı öğrenme alanlarını kapsayacak şekilde zenginleştirilir.

 

Haftalık ders programında, bu öğrenme alanlarına yönelik, kazanımlar esas alınarak, çeşitli etkinlikler yapılır. Güne, büyük grup zamanı ile başlanır. Öğrencilerle günün paylaşımı bu zamanda gerçekleştirilir. Bir sınıfta iki öğretmen bulunur ve planlanan etkinlikler öğrencilerle iki küçük grupta yürütülür.  Sınıflarda öğrenme merkezleri bulunmaktadır. Öğrenme merkezleri, öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılar, küçük gruplar hâlinde etkileşimlerini destekler ve oyunlar aracılığı ile dikkatlerini yoğunlaştırmalarına ve sürdürmelerine imkan tanır.  Öğrenciler özgürce deneyimlerde bulunup rahat hareket edebildikleri bu ortamlarda daha iyi gelişir, becerilerini sergileyebilirler. Serbest zaman çalışmalarında, öğrenciler bu merkezleri tercih eder ve yapılması planlanan çalışmalar bu öğrenme merkezlerinde gerçekleştirilir.

 

Anaokulu programının temelini çocukların gelişimsel özellikleri oluşturur.  Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların gelişimsel düzeyleri belirlenir. Onların ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda   bilgi ve becerilerini geliştirici farklı eğitim süreçleri oluşturularak öğrenciler  desteklenir  ve bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşınmaya çalışılır.

 

Anaokulu programımız beceri temellidir ve öğrenci merkezlidir. Özellikle görsel algı alanları üzerine yoğunluklu çalışmalar yürütülmektedir. Anaokulumuzda eklektik bir model uygulanmaktadır. Özellikle farklı programların yaklaşım ve modelleri temel alınarak  programımız zenginleştirilir.

 

Bu süreçte  aşağıdaki alanlar üzerine yoğunluklu çalışmalar yürütülür.  

 

 • Yaratıcılık
 • Matematik
 • Kişisel ve Sosyal Gelişim
 • Anadili
 • İngilizce
 • Fiziksel gelişim
 • Yaşadığımız dünyayı tanıma ve anlama (Fen, Tarih, Coğrafya)

 

Uygulanan akademik program; proje çalışmaları, branş dersleri, akademik geziler ve kulüp aktiviteleri ile desteklenir, zenginleşir.

 

Programda yer alan gelişimsel alanlara ait kazanımlar, eğitim süreci planlanırken çeşitli konulardan yararlanılarak  disiplinlerarası çalışmalar şeklinde  planlanır. Proje yaklaşımına uygun proje çalışması yürütülür.  Proje yaklaşımı bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Ele alınan konular anaokulu müfredatının belirlediği öğrenme alanlarını destekleyecek şekilde derinlemesine işlenir. Son aşaması proje sergisinin hazırlanması ve bireysel çalışmaların sunumudur. Sunumlar, öğrencilerin grup önünde konuşma ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir.

 

Branş dersleri, alanlarında uzman öğretmenler gözetiminde ve liderliğinde yürütülür.  Branş derslerinde sınıf iki küçük gruba ayrılır. Grup çalışmalarında öğrenci sayısının azlığı, derse aktif katılımı ve bireysel becerilerin keşfedilip geliştirilmesine olanak tanır.

 

Branş Dersleri:

 

 • Görsel Sanatlar
 • Yaratıcı Drama
 • Spor
 • Müzik
 • İngilizce

 

Özel İzmir SEV Anaokulu kampüsünün her köşesinde öğrencilerin gelişimini destekleyen oyuncaklar, oyun alanları; bitkileri tanıma, ekip, dikme, gözlem yapma fırsatı buldukları bir sera bulunur. Öğrencilerin sosyal gelişimleri çeşitli kulüp çalışmaları ve etkinlikler desteklenir.

 

Öğrencilerimizin İngilizceyi etkin olarak öğrenmeleri amacı ile ana sınıfında bir Türk ve bir İngilizce sınıf öğretmeni ile cift dillilik programı uygulanmaktadır. Dil gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, küçük yaşta çocukların tüm dillere daha fazla maruz kaldıklarında, onlara hayat boyunca farklı bir akademik avantaj sağladığını göstermektedir. İki dilli çocuklar, eldeki konularda daha yoğun bir şekilde odaklanırlar. Aynı zamanda, daha yüksek düzeyde bilişsel esneklik veya çevre ve duruma dayalı yanıtları değiştirebilme becerisi sergilemektedirler. Çift dil programları, öğrencinin ana dili ne olursa olsun öğrencilere daha geniş bir dünya görüşü sunar ve işbirliğine dayalı öğrenme için daha büyük fırsatlar sağlar.